หน้าแรก || บุคลากร || การงานอาชีพและเทคโนโลยี
บุคลากร การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางเยาวเรช จิตต์ผูก
กศ.บ.,ศษ.ม.
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นายทวี ศรีเงินยวง
ค.บ.
ครูชำนาญการ


นายพัฒนะพตจ วิมโนพิรัฐ
ศษ.บ.,สส.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจิรัฐ ศรีพิมพ์มาตร์
บธ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจุฑามาศ สังข์เงิน
บธ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ
นายปรัชญา เดิมหลิ่ม
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรทิพย์ หนุนทรัพย์
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุษา ตันติโภคา
บธ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ