หน้าแรก || บุคลากร || งานสอนคอมพิวเตอร์
บุคลากร งานสอนคอมพิวเตอร์

นายอธิวัฒน์ มานพ
วท.บ.
หัวหน้างานสอนคอมพิวเตอร์
นายสุจิน โมทะจิตต์
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.พิมพ์พร เพ็ชอินทร
ค.บ.,กศ.ม.
ครูชำนาญการ
นางอารีย์ มงคลพิชญรักษ์
กศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางสุปราณี อินทพิบูลย์
กศ.บ.,ศษ.ม.
ครูชำนญการพิเศษ
นางอัจฉรัตน์ เกิดศิริ
ค.บ., วท.ม.
ครูชำนาญการ
นางขนิษฐา พยัพเมฆ
บธ.บ.,ศษ.บ.
ครู
     
นายชิษณุพงษ์ เข็มนาค
บธ.บ.
ครูผู้ช่วย
น.ส.สุภาดา คำตา
ค.อ.บ.
ครูผู้ช่วย