หน้าแรก || บุคลากร || วิทยาศาสตร์
บุคลากร วิทยาศาสตร์

นางพรทิพย์ ฐีตะธรรมานนท์
ค.บ.,ศษ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางวิจิตรา บุญคุ้ม
กศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุวารี จำนงค์ศาสตร์
กศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจันทรา เดิมหลิ่ม
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิลาวรรณ หิตาพิสุทธิ์
ศษ.บ.,ศษม.
ครูชำนาญการพิเศษ


นายการุณ เจียมสุวรรณ
กศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นายประนอม คำทะรัตน์
ศศ.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจารุวรรณ จันรงค์ฤทธิ์
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


นางโชติกา ศิลาพัฒน์
ค.บ.
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.อรรัมภา คำนูอเนก
วท.บ.,ศษ.ม.
ครูชำนาญ


นายประเจิด อู่อะรุญ
กศ.บ.,ศษ.ม.
ครูชำนาญการ


น.ส.วิภารัตน์ ทัพพระจันทร์
กศ.ม.
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.ศิริพร ท้วมไทย
วท.บ.
ครู


น.ส.รุ่งอุทัย ผลเกิด
วท.บ.
ครู


น.ส.เกษรินทร์ ชันขุนทด
ค.บ.
ครู


น.ส.ปวินดา ทรงมิตร
กศ.บ.
ครูผู้ช่วย


น.ส.วราภรณ์ คำภูเขียว
ค.บ.
ครูผู้ช่วย


นายขจรศักดิ์ รอดบุญยัง
ค.บ.
ครูผู้ช่วย